Rekomendacje T i S – co to takiego?

Rekomendacje T i S wydaje Komisja Nadzoru Finansowego. Dotyczą one zasad analizy ryzyka kredytowego. W jaki sposób rekomendacje T i S wpływają na system finansowy? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Rekomendacja T- co to?

W definicji rekomendacja T to zbiór zasad dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych. Ujmując prościej, regulacja ta określa zasady wyliczania przez banki zdolności kredytowej klientów, którzy decydują się na kredyt hipoteczny.

Cel rekomendacji T

Celem rekomendacji jest chronienie interesów klientów oraz instytucji finansowych. Miała ona ograniczyć stosowanie uproszczonych zasad oceny zdolności kredytowej, przez co kredytobiorcy masowo wpadali w pętle zadłużenia. Przed 2010 rokiem uzyskanie kredytu hipotecznego było o wiele łatwiejsze, ale nie każdy był w stanie je spłacić. Dzięki temu osobom, które nie byłyby w stanie spłacić kredytu, nie są przyznawane pieniądze.

Główne założenia rekomendacji T

Podstawowym założeniem rekomendacji jest skrupulatna weryfikacja, czy osoby, które starają się o kredyt posiadają zdolność kredytową. Dlaczego jest to takie ważne? Banki chcą, by klient spłacił zadłużenie. Kredytobiorcy również na tym zależy, bo trudności w spłacie generują kolejne koszty.

Wprowadzanie rekomendacji

Rekomendacja została przygotowana w 2010 roku, jednak weszła w życie rok później i podlegała wielu zmianom. W pierwszej wersji wymogi dotyczące przyznawania kredytu były nieco przesadzone, przez wiele osób nie mogło liczyć na pożyczkę w banku. Właściwie to większość wniosków było odrzucanych. Dopiero nowa wersja w 2013 roku zniosła ograniczenia dotycząc wysokości raty w stosunku do dochodów kredytobiorcy. Banki mogą indywidulanie ustalać granicę do jakiej zapożyczyć się może kredytobiorca w stosunku do swoich miesięcznych dochodów.
Banki mogą korzystać z uproszczonej procedury tylko wtedy, gdy całkowity koszt kredytu nie przekracza 4-krotnościi przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i gdy chodzi o pożyczkę nieratalną dla stałego klienta, tzn. takiego który korzysta z usług banku od min. pół roku. Każdorazowo banki muszą poinformować o zastosowaniu tej procedury Komisję Nadzoru Finansowego.

Rekomendacja a zdolność kredytowa

Rekomendacja nakłada na bank obowiązek sprawdzenia potencjalnego klienta w bazie danych, Biurze Informacji Kredytowej. Negatywna historia kredytowa i brak dochodu sprawiają, że osobie trudno zaciągnąć kredyt. Pod czas obliczania zdolności kredytowej bank zwróci uwagę posiadane zobowiązania i doda do nich ratę potencjalnego, nowego kredytu. Na tej podstawie oceni, czy uzyskiwane przez ciebie dochody będą wystarczające, byś terminowo spłacił zobowiązanie.

Rekomendacja S

Drugą, ważną w działalności instytucji finansowych, rekomendacją, jest rekomendacja S. również dotyczy ona praktyk ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. W zakres dokumentu wchodzą zasady odnośnie zabezpieczeń, kontroli wewnętrznej, relacji z klientami oraz monitorowania ryzyka.

Najistotniejsze rekomendacje S

  • 1 – określa zasady przyjmowania, wprowadzania oraz kontroli polityki zarządzania ryzykiem kredytów hipotecznych
  • Rekomendacja 6 obliguje banki do stosowania odpowiednich narzędzi w celu pomiaru ryzyka kredytowego
  • 7 zwraca uwagę na zakres i charakter utrzymywania limitów koncentracji
  • 8 zobowiązuje instytucje kredytowe do dostosowania aktywów do pasywów
  • 11 i 12 podkreślają konieczność analizy ryzyka stóp procentowych ponoszonych przez kredytobiorców
  • 13 i 15 nakazują analizować ryzyko związane z nieruchomościami zabezpieczającymi kredyt hipoteczny i weryfikację ich wartości.

Wszystko to na pierwszy rzut oka wygląda dość skomplikowanie. Treść rekomendacji dotyczy bezpośrednio banków.
Celem jest usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa działalności bankowej. Zasady rekomendacji obowiązują wszystkie banki.

Założenia rekomendacji S

W założeniu bank ma dokonać analizy jakościowej i ilościowej, by realnie ocenić zdolność kredytową potencjalnego klienta. Może być liczona dla maksymalnego okresu 25 lat. Obowiązkiem banku jest stałe monitorowanie ryzyka udzielonych kredytów, czy klient wywiązuje się z umowy a także czy pożyczone środki wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem. Maksymalny okres spłaty to 25 lat, chociaż kredytobiorca może poprosić o dłuższy, pod warunkiem, że nie przekracza on 35 lat. banki muszą zwrócić uwagę na ewentualność osiągnięcia wieku emerytalnego.
Zalety rekomendacji S to pozyskiwanie wiarygodnych i rzetelnych kredytobiorców oraz ochrona przez konsekwencjami skoków walutowych. Niestety, przez to nie każdy może skorzystać z oferty banków.

Rekomendacja a wkład własny

Wskaźnik LtV określa stosunek maksymalnej wartości udzielanego kredytu do wartości nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie. Według rekomendacji, wkład powinien wynosić minimum 20 % wartości tej nieruchomości. Klient, który posiada wartościowy wkład może liczyć na korzystniejszą ofertę kredytową.

Obie rekomendacje są korzystne z punktu widzenia zarówno instytucji finansowych, jak i potencjalnych kredytobiorców. Banki chcą, by klient był w stanie spłacić zadłużenie w terminie, ponieważ odsetki stanowią dochód banku, a kredytobiorcy także zależy na spłaceniu zobowiązania.