Zabezpieczenie kredytów- wszystko co warto wiedzieć

Zabezpieczenie kredytu

Z definicji zabezpieczenie kredytu jest to zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez dłużnika wobec banku. Mówiąc jaśniej ustanowienie zabezpieczenia kredytu daje bankowi większą gwarancję odzyskania pożyczonych środków w razie problemów pożyczkobiorcy ze spłatą. Oczywiście jest to dodatkowe zabezpieczenie, ponieważ w pierwszej kolejności zawsze jest brana pod uwagę zdolność kredytowa klienta oraz dobra historia widniejąca w BIK (Biuro Informacji Kredytowej). W większości przypadków banki wymagają zabezpieczenia kredytu jeszcze przed wypłatą środków, ale zdarza się również, iż w umowie zastrzegają sobie, że w razie jakichkolwiek komplikacji w trakcie spłacania kredytu mogą zażądać podwyższenia wartości w każdej chwili. Zazwyczaj dzieje się tak gdy obniża się zdolność kredytowa klienta, bądź wartość dotychczasowego zabezpieczenia na przykład spada cena nieruchomości na której ustanowiona jest hipoteka. Istotną informacją jest fakt, iż w przypadku ustanowienia zabezpieczenia na kredycie mogą zmniejszyć się koszty naszego zobowiązania.

Formy zabezpieczenia kredytów

Prawne rodzaje zabezpieczenia kredytu – dzielą się na osobiste i rzeczowe., przy czym rzeczowe ograniczają odpowiedzialność osoby dającej zabezpieczenie do poszczególnych składników majątku, natomiast zabezpieczenia osobiste odnoszą się do całego mienia takiego klienta.

Osobiste zabezpieczenie kredytu- polega dokładniej na tym, iż w przypadku braku spłaty zobowiązania bank może zająć wszystko co posiada kredytobiorca oraz poręczyciele (jeżeli tacy występowali). W tej grupie rozróżniamy następujące zabezpieczenia:

  • poręczenie wekslowe- zazwyczaj wystawia poręczyciel(dla banku) w sytuacji, gdy kredytobiorca nie ma wystarczającego majątku do zabezpieczenia kredytu. Również bank może wystawić weksel jako poręczyciel. Podpisanie weksla jest równoznaczne ze zgodą na spłacenie zobowiązania osoby za którą poręczyliśmy, gdy ta z jakichkolwiek powodów przestanie spłacać kredyt.
  • przejęcie długu- w takiej sytuacji, osoba trzecia przejmuje dług i spłaca zobowiązanie za pierwotnego kredytobiorcę.
  • weksel- zazwyczaj jest to dokument w formie in blanco i posiada tylko podpis wystawcy. W razie konieczności wierzyciel (po określeniu kwoty pozostałej do spłaty wraz z wszelkimi odsetkami) sam wypełnia taki weksel.
  • cesja wierzytelności- w tego rodzaju zabezpieczeniu osobistym chodzi o to, że kredytobiorca przenosi na bank swoje wpływy z wykonywanych usług lub sprzedaży towarów.
  • przystąpienie do długu- do umowy kredytobiorcy przystępuje osoba lub osoby trzecie, które stają się tak zwanymi dłużnikami solidarnymi i w takiej sytuacji wierzyciel może dochodzić spłaty zobowiązania od jednego lub od wszystkich osób, a spłacenie zadłużenia zwalnia resztę z odpowiedzialności.

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu- z kolei ma zagwarantować zaspokojenie roszczenia ( w razie nie spłacania) z konkretnej rzeczy należącej do klienta, lub osób trzecich (jeżeli w jakikolwiek sposób poręczały). W tym rodzaju zabezpieczenia zawiera się:

  • zastaw rejestrowy- obejmuje ruchomość zazwyczaj samochód. Jest zabezpieczeniem pożyczek. Oczywiście klient może korzystać z pojazdu w czasie trwania umowy kredytowej.
  • zastaw ogólny- w takiej sytuacji wierzyciel dla zaspokojenia swoich roszczeń, może ich dochodzić z danej rzeczy, bez względu na to czyją w tym czasie stała się własnością. Dlatego warto zapamiętać, aby nie sprzedawać rzeczy które są objęte takim zastawem.
  • hipoteka- w tym przypadku zabezpieczeniem staje się ustanowienie hipoteki na nieruchomości, co daje prawo wierzycielowi do odzyskania należności na drodze licytacji. Hipotekę można ustanowić na budynku lub mieszkaniu należącym do kredytobiorcy, jak również osób trzecich które wyrażają na to zgodę.
  • kaucja bankowa- jest to przeniesienie odpowiedniej kwoty pieniędzy na rzecz kredytodawcy.
  • ubezpieczenie kredytu- jest również zabezpieczeniem rzeczowym i polega na przeniesieniu praw cesji z polisy na kredytobiorcę.

Od czego zależy forma ubezpieczenia kredytu która wybierają banki?

Banki biorą pod uwagę szereg czynników przed zdecydowaniem czy należy dodatkowo zabezpieczyć transakcję i są to: ryzyko kredytowe jakie musi ponieść instytucja- oceniając możliwości finansowe klienta, realną możliwość spłacenia zaciągniętego zobowiązania przez kredytobiorcę na podstawie wcześniej spłacanych zobowiązań, rodzaj kredytu w takim przypadku chodzi o dobór najwłaściwszego zabezpieczenia, ponieważ inne będzie na przykład dla klienta indywidualnego a inne dla osoby prowadzącej firmę, wysokość zobowiązania do sytuacji finansowej klienta, okres na jaki kredyt ma zostać zaciągnięty, ponieważ w dłuższym okresie czasu sytuacja kredytobiorcy może ulec zmianie, status prawny klienta, zawód kredytobiorcy to jest o tyle istotne, że gdy klient dla przykładu jest lekarzem, to prawdopodobnie za pięć lat również nim będzie, natomiast jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą, to w tym samym okresie jest dużo większe prawdopodobieństwo, iż sytuacja może ulec zmianie.

Zabezpieczenie kredytów – podsumowanie

Tak więc zabezpieczeń kredytów jest bardzo dużo rodzajów i tak naprawdę bank może zażyczyć sobie odpowiedniego do zaciąganego zobowiązania. Instytucja finansowa zrobi wszystko, aby jak najlepiej ochronić swoje interesy, ale bardzo często kredytobiorcy również mogą skorzystać na takim wymogu. Niejednokrotnie ustanowienie zabezpieczenia na kredytach daje nam możliwość wynegocjowania bardziej preferencyjnych warunków umowy, a co za tym idzie niższych kosztów kredytu. Ale pamiętajmy że nie zawsze banki będą wymagać dodatkowych zabezpieczeń i zawsze w pierwszej kolejności będą brać pod uwagę naszą zdolność kredytową oraz historię o tym jak do tej pory radziliśmy sobie ze spłatą zobowiązań. Więc biorąc pod uwagę wszystkie powyższe informacje dodatkowe zabezpieczenie na kredycie nie jest złem koniecznym, ponieważ chroni interesy obu stron i w sytuacji kiedy “noga nam się powinie” możemy spać spokojnie. Zabezpieczenie zaspokoi roszczenie wierzyciela.