Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Przedawnienie długu bankowego

Przedawnienie długu bankowego

Aktywność reklamowa firm windykacyjnych wzywających klientów do podpisywania dobrowolnie ugody z tytułu zaległości w spłacie kredytów bankowych czy pożyczek jest bardzo zastanawiająca.

Czy możemy wygrać z firmą windykacyjną?

Warto przywołać tu pewną zasadę, która niestety obowiązuje każdego z nas,jest jednocześnie bardzo uciążliwa, a dotyczy tak zwanej nieznajomości prawa. Jak można upominać się o swoje prawa jeśli nie wiemy, że je posiadamy?

Pamiętaj, nieznajomość prawa szkodzi, ale jeszcze bardziej szkodzi jego unikanie.

Zastanówmy się czy w zderzeniu z firmą windykacyjną mamy jakieś szanse? Zaciągając zobowiązanie w banku nie zakładamy, że nie będziemy spłacać swojego długu. Problemy ze spłatą zobowiązań mogą się pojawić nagle. Przecież każdemu może się przydarzyć utrata pracy, przewlekła i kosztowna choroba czy inne zdarzenia losowe.

Z drugiej strony patrząc czy bank to interesuje?Bez względu na okoliczności w jakich przestaliśmy płacić nasze raty, wszystkie banki mogą wykorzystać nasze oświadczenie o poddaniu się egzekucji, które podpisujemy razem z umową kredytową.

Jeśli bank zechce wykorzystać ten dokument, to szybko uzyska w sądzie tytuł wykonawczy czyli dokument stwierdzający istnienie długu i teraz to wierzyciel decyduje czy sprawę skierować do egzekucji komorniczej. Oto kilka ważnych rzeczy o których należy pamiętać, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji.

Pamiętaj, komornik ma obowiązek powiadomienia dłużnika o zamiarze wszczęcia egzekucji. W zawiadomieniu powinien podać na czyją rzecz prowadzona jest egzekucja oraz jakich kwot dotyczy.

Zadaniem wierzyciela jest również wskazanie tych elementów majątku dłużnika z których komornik może dokonać zajęcia.

Pamiętaj, komornik nie może sam wyznaczyć z jakiego majątku będzie egzekwował dług wierzyciela. Jeśli działania komornika będą niezgodne z wnioskiem wierzyciela należy złożyć skargę na czynności komornika.

Pamiętaj, egzekucja z wynagrodzenia, jeśli wysokość tego wynagrodzenia nie przekracza kwoty minimalnej nie może być prowadzona.

Pamiętaj, że stroną w tym „sporze” jest bank. Zatem jeśli chcemy negocjować warunki, to należy skontaktować się z wierzycielem, ponieważ tylko on jest dysponentem postępowania.

Poznaj ocenę punktową swojej wiarygodności kredytowej

Co to jest fundusz sekurytyzacyjny?

Obecnie konsumenci coraz częściej są pozywani nie przez banki, ale przez instytucje finansowe takie jak fundusze sekurytyzacyjne.

Może to wywołać zaskoczenie, bowiem najczęściej nie identyfikujemy swojego długu z instytucją, która do niego występuje z roszczeniem i domaga się spłaty długu. Nie należy jednak takich pozwów ignorować. Oznaczać to może, że nasz dług został sprzedany.

Banki coraz częściej pozbywają się swoich kłopotliwych wierzytelności sprzedając je funduszom sekurytyzacyjnym. Większość firm windykacyjnych skupiające długi od banków posiada już swoje fundusze, zatem są upoważnione do zarządzania i reprezentowaniu funduszy.

Co to jest fundusz sekurytyzacyjny? Jest to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który poprzez emisję certyfikatów inwestycyjnych gromadzi środki na zakup wierzytelności. Pojawiają się zatem kolejne pytania. Kiedy bank może sprzedać dług do funduszu sekurytyzacyjnego? Oraz co z tajemnicą bankową?

Pamiętaj, nie zawsze możemy się ukryć za tajemnicą bankową. Okoliczności, które zwalniają bank z zachowania tajemnicy bankowej:

Przedawnienie długu bankowego

Sekurytyzacja wierzytelności bankowych

Zbycie czyli sprzedaż wierzytelności przez bank odbywa się na zasadzie cesji czego efektem jest zmiana wierzyciela, którym staje się fundusz sekurytyzacyjny. Zgoda dłużnika na sprzedaż jego długu nie jest wymagana.

W każdym przypadku bank powinien zawiadomić dłużnika o przelewie jego wierzytelności. Z punktu widzenia dłużnika, jeśli nabywcą jego wierzytelności nie jest bank, jego sytuacja staje się prawnie korzystniejsza, bowiem nabywca musi dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym na zasadach postępowania wynikającego z kodeksu cywilnego.

Pamiętaj, z chwilą nabycia wierzytelności przez fundusz bankowy tytuł egzekucyjny nie może być zrealizowany przez podmiot, który nie jest bankiem.

Jakie uprawnie przenoszone są w związku ze sprzedażą wierzytelności?

Fundusz sekrytyzacyjny na mocy umowy cesji wierzytelności nabywa wszystkie prawa jakie przysługiwały wierzycielowi względem dłużnika, a zatem fundusz nabywa uprawnienia dochodzenia wierzytelności przed sądem w tym żądanie od dłużnika spłaty należności głównej wraz z odsetkami. Dlatego nie należy unikać powództw funduszy skierowanych przeciwko dłużnikowi.

W toku postępowania sądowego dłużnik ma prawo zgłaszać wnioski i zarzuty przeciwko funduszowi sekurytyzacyjnemu. To fundusz dochodząc należności musi udowodnić, że wierzytelność istnieje i przysługuje mu roszczenie. W procesie cywilnym strony mają wykazać i udowodnić swoje racje.

Pamiętaj, Ty jako dłużnik możesz na przykład podnieść zarzut przedawnienia roszczenia.

Przedawnienie długu czyli kiedy przedawnia się dług?

Generalnie przyjmuje się, że dla większości przedawnienie długu następuje w określonych terminach. Zajmiemy się tylko terminami przedawnień dotyczących umów kredytowych. Do każdej umowy kredytowej dołączone jest oświadczenie klienta o poddaniu się egzekucji, w którym określa się termin, do którego możliwe jest dochodzenia roszczenia od dłużnika.

Zatem przedawnienie długu jest dobrodziejstwem dla dłużnik,a gdy wierzyciel „przegapi” termin w którym roszczenie się przedawnia.

Pamiętaj, by móc skorzystać z opcji przedawnienia Ty jako dłużnik musisz sam zgłosić w sądzie tzw. zarzut przedawnienia.

Jednocześnie jeśli dojdzie do procesu sądowego, to podniesienie zarzutu przedawnienia rozstrzyga sprawę na korzyść dłużnika.

Pamiętaj, by umowy kredytowe były starannie przechowywane, warunkiem skutecznej obrony jest możliwość, opierając się na podpisanej umowie, odnieść się do zarzutów zawartych w pozwie.

Pamiętaj, fundusze za pomocą firm windykacyjnych podejmą próby przerwania biegu przedawnienia.

W tym miejscu do gry wkraczają firmy windykacyjne. Kuszące reklamy zachęcające do tego aby się nie bać, zadzwonić do takiej firmy i „dogadać się” na atrakcyjne warunki spłaty zadłużenia mają na celu tak zwane uznanie długu. Działania firm windykacyjnych, polegające na namówieniu Ciebie do podjęcia próby, byś dobrowolnie podpisał ugodę lub dokonał drobnej wpłaty na wskazane konto — skutecznie przerywa procedurę przedawnienia długu, a jego czas zaczyna liczyć się od nowa.

W ten właśnie sposób następuje uznanie długu. Należy pamiętać, że uznanie długu nie musi mieć formy pisemnej. Jeśli przyznamy się do długu, to już nie mamy żadnej możliwości by się z tego wycofać.

Nasza bezczynność jako powoda (dłużnika) i nie podnoszenie przez nas zarzutów lub brak wniesienia sprzeciwu w określonym terminie (terminy sądowe są bardzo istotne) może spowodować uznanie przez sąd powództwa i zasądzenie na rzecz powoda (funduszu) roszczenia.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że konsumenci (dłużnicy) uzyskali dodatkową ochronę w postaci wyroku Trybunału Konstytucyjnego przywołany w TK z dnia 15.03.2011 r. sygn. P 7/09 oraz wyrok TK z dnia 11.07.2011 sygn. P 1/10.

Wyrok ten jest o tyle ważny, że znacznie poprawia sytuację procesową nas konsumentów wobec wyspecjalizowanych funduszy. Osoby pozwane przez fundusze zyskały większą ochronę i możliwość obrony.

Zatem jeśli jesteś pozwany przez fundusz powinieneś podjąć się obrony (niestety większość z nas nie poradzi sobie bez dobrego prawnika) mamy bowiem duże szanse, by wygrać.

Obieg dokumentów, czas związany z przenoszeniem dokumentów z banków do funduszy generuje wiele nieprawidłowości. Błędy mogą dotyczyć terminów, wysokości długu czy okresu jego przedawnienia.

Pamiętaj, to na funduszu spoczywa obowiązek sformułowania zarzutów i udokumentowanie roszczenia wobec Ciebie — pozwanego dłużnika. Mym natomiast mamy ma prawo do obrony i zgłaszania sprzeciwu.

Podsumowanie — przedawnienie długu

Po pierwsze unikanie korespondencji kierowanej z sądu czy od komornika stawia nas jako klienta zawsze w takim sporze na przegranej pozycji, więc nie bójmy się pism urzędowych.

Po drugie z firmami windykacyjni można wygrać.

Po trzecie warto zawalczyć o swoje prawa. Jeżeli jesteś obecnie w podobnej sytuacji zobacz tą stronę anuluj-dlug.pl