Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

Czym jest odmowa scoringowa?

Odmowa scoringowa. Klienci, którzy spotkali się z odmową udzielenia kredytu w banku przyjmują taką wiadomość bardzo negatywnie. Są rozgoryczeni i często nie rozumieją przyczyn takiej odmowy.

W końcu jak tutaj zrozumieć bank, który wydaje ogromne pieniądze na reklamy, gdzie kredyt jawi się jak coś łatwo osiągalnego, a w kontakcie z klientem już nie jest taki hojny i stawia wymagania.

Klienci często słyszą w banku, że to komputer dokonał analizy i odrzucił wniosek – nazywając to odmową scoringową. Supertajny algorytm, który zaszyty jest w systemie informatycznym dokonuje oceny punktowej kredytobiorcy na podstawie wprowadzonych danych.

Scoring kredytowy z definicji to ocena punktowa wiarygodności klienta ubiegającego się o kredyt bankowy.

Pamiętaj, system punktacji się zmienia, a informacje tam „zaszyte” są mocno chronione przez banki. Wiedzy na temat czynnika decydującego o tym, co było głównym powodem odmowy nie mają również pracownicy banku.

Nic straconego, my jako klienci jednak mamy ma prawo poznać przyczyny odmowy, powołując się na Ustawę o Kredycie konsumenckim. Dnia 18 grudnia 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.), która zastępuje ustawę z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim.

Od tego dnia umowy o kredyt konsumencki zawierane są na nowych zasadach. Ustawa określa obowiązki kredytodawców i pośredników kredytowych oraz uprawnienia konsumentów związane z zawarciem umowy o kredyt konsumencki.

Nową ustawę o kredycie konsumenckim stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK).

Co to jest odmowa scoringowa?

Poznaj ocenę punktową swojej wiarygodności kredytowej

Odmowa udzielenia kredytu

Kolejną nowością w ustawie o kredycie konsumenckim jest nałożenie na kredytodawcę, obowiązku niezwłocznego przekazania konsumentowi bezpłatnej informacji o przyczynie odmowy udzielenia kredytu, jeżeli odmowa nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy, ze wskazaniem bazy danych, z której te informacje pochodzą.

Najczęstsze przyczyny odmowy scoringowej

Możemy jednak przeanalizować najczęstsze przyczyny odmowy, które mogą stanowić podstawę do odmowy.

Pamiętaj, kryteria w różnych bankach maja różna wagę, zatem coś co ma decydujące znaczenie do odmowy w jednym banku, w drugim banku może być w ogóle nie brane pod uwagę.

Przykładów odmowy może być więcej, dlatego warto zadbać o informację zwrotną od banku, dlaczego bank nie chce podjąć ryzyka udzielenia kredytu.

W procesie decyzyjnym bank, z użyciem systemów scoringowych ma pełne pole do popisu. Narzędzia scoringowe są ustawiane przez departamenty ryzyka danego banku. Od ustawienia tych parametrów zależy, kto zostanie przez system odrzucony a kto zaakceptowany.

Pamiętaj, dane wprowadzane są przez doradcę w Banku, dlatego nie da się wyeliminować ryzyka związanego z błędami podczas ich nanoszenia do systemu.

Banki traktujące klientów poważnie i partnersko mają narzędzia w postaci tak zwanego „łamania rekomendacji”. Dzieje się to jednak w sytuacji gdy długoletnia współpraca z klientem jest nienaganna i daje gwarancje rzetelności i uczciwości.

Scoring kredytowy może być traktowany jako jedyna „wyrocznia” decydująca o losach klienta lub jako system wspomagający i udzielający wstępnej rekomendacji kredytowej.

Wynik zależy czy w banku pracują doradcy klienta posiadający poważną i pogłębioną wiedzą o banku czy „doradcy” do szybkiej sprzedaży produktów.