Niebiesko czarne logo Totalbank.plOdpowiadamy na Twoje pytania
Element ozdobny

BIG – Biuro Informacji Gospodarczej

BIG – to Biuro Informacji Gospodarczej. Inaczej mówiąc są to instytucje, które działają w oparciu o ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zadaniem instytucji jest pośrednictwo w udostępnianiu i wymianie informacji gospodarczych. Zgodnie z ustawą wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze w celu ich ujawnienia pod warunkiem zawarcia umowy z BIG.

Kto może skorzystać z BIG?

Osoby fizycznej mogą zostać wpisana do rejestru dłużników tylko wówczas gdy zobowiązanie powstało w związku z realizacją umów dotyczących:

Aby zobowiązanie zostało wpisane do rejestru dłużników to łączna kwota zobowiązań nie może być niższa niż 200 zł i upłynęło ponad 60 dni od terminu zapłaty jednocześnie upłynęło przynajmniej 30 dni od skutecznego wysłania żądania zapłaty, które zawiera informację o chęci dokonania wpisu do BIG.

W związku z dokonaniem takiego wpisu należy się liczyć z ujawnienie szczegółowych danych osobowych oraz opisem czego dotyczy zobowiązanie.

Jak działa BIG?

Każde biuro informacji gospodarczej BIG ustala regulamin, komu dane zostaną udostępnione. Udostępnianie danych jest odpłatne. Jeśli dane dotyczą konsumenta czyli osoby fizycznej ilość podmiotów, które mają dostęp do tych informacji jest ograniczona do wierzycieli, którzy taka umowę z biurem zawarli.

Mogą to być banki, zakłady energetyczne, usługi telekomunikacyjne… oraz podmiotom uprawnionym czyli na przykład sądy, prokuratorzy, urzędy skarbowe, itp. W przypadku tych dwóch ostatnich grup przekazanie informacji nie wymaga zgody dłużnika – konsumenta.

Natomiast w sytuacji firm czyli wierzycieli, którzy zawarli z biurem umowę, mogą one wystąpić do biura o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika czyli konsumenta, jeżeli posiadają jego upoważnienie. Upoważnienie takie jest ważne przez 30 dni.

W związku z tym mogłoby się wydawać, że konsument, który znalazł się na czarnej liście dłużników, nie ponosi specjalnych konsekwencji, pomijając sytuację ubiegania się o kredyt w banku. W razie badania go przez firmę może przecież odmówić wyrażenia zgody na prześwietlenie go w którymś z biur informacji gospodarczych.

Jednak nie jest to tak oczywiste. Przepisy wspomnianej ustawy o udostępnianiu informacji zezwalają bowiem takim podmiotom, jak: firmy telekomunikacyjne, przewoźnicy, dostawcy energii, nie podpisać umowy lub podpisać ją na mniej korzystnych warunkach dla konsumenta, który nie zgodzi się na podpisanie upoważnienia.

Firmy mają do tego prawo także wtedy, gdy dostęp do takich danych uzyskają i będzie się z nich wyłaniał niekorzystny obraz konsumenta. To znaczy, rzeczywiście będzie on figurował na liście nierzetelnych płatników. Tym samym osoba taka może mieć zablokowany lub ograniczony dostęp do powszechnie świadczonych usług.

Kiedy dane zostaną usunięte z BIG?

Jeśli już klient został wpisany do BIG to jakie warunki należy spełnić by dane baz BIG zostały skutecznie usunięte.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych biuro informacji gospodarczych usuwa dane:

BIK czy BIG — podstawowe różnice

Różne podstawy prawne

Działanie BIK – reguluje Prawo Bankowe (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz. 939 z późn. Zm. Art. 105 ust.4)

BIG – działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych. (Ustawa z dnia 9 czerwca 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81 poz. 530)

Pochodzenie źródło danych, które zasilają systemy

BIK – to banki i Instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów (np. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe)

BIG – informacje gospodarcze przekazują m.in.: — Zakłady ubezpieczeń, Banki i SKOK-i Operatorzy telekomunikacyjni, Świadczący usługi dostawy energii elektrycznej, Osoby fizyczne, gminy, wierzyciele wtórni Operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej itp.

Odbiorcą informacji zgromadzonych w bazach

BIKbanki i SKOKI, które zawarły umowę z BIK

BIG – instytucje, przedsiębiorcy, konsumenci, banki, które zawarły umowę z BIG

Podsumowanie BIG

Poza tymi zasadniczymi różnicami wynikającymi z przyczyn dla, których te instytucje zostały powołane oraz komu mają służyć wynika wprost, że zapis w BIK nie zawsze ma konsekwencje negatywne, bowiem budowanie pozytywnej historii kredytowej jest korzystne dla klienta, wpis w BIG pojawia się tylko w sytuacji gdy uchylamy się od zapłaty za towary i usługi, które wynikają z podpisanych przez klientów umów. Warto zdać sobie sprawę z różnicy pomiędzy BIK i BIG aby mieć świadomość odmiennych konsekwencji prawnych, które wiążą się z figurowaniem w omawianych rejestrach.